محیط زیست

محیط زیست

سیمان آباده دوستدار محیط زیست همراه با به روزترین استانداردها
-به روز رسانی سیستم های غبار گیر به صورت مداوم
- کاشت انواع درخت های زیتون، کاج و سرو
- دوستدار حیوانات بومی
-پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت محیط زیست و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2004